Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Anima opdracht heeft gegeven tot vervaardiging van ontwerpen of tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten en producten.

 

Anima:

Anima. Ingeschreven in het handelsregister te Nijmegen onder nummer 10039885. Handelend onder de naam Anima communicatie & vormgeving en onder de naam Anima-Webdesign.

 

Ontwerpen:

Nieuw vervaardigde beeldelementen, bewerkingen uitgevoerd op bestaande beeldelementen alsmede samenstellingen, composities en lay-outs van nieuw vervaardigde en bestaande beeldelementen en teksten, vervaardigd op papier, papiersoorten, film, kunststoffen of in digitale vorm opgeslagen op informatiedragers of internetservers.

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Anima en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten, fysieke producten en immateriële producten van Anima.

 

Offertes

Offertes en aanbiedingen van Anima zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. Indien de opdrachtgever na een periode van meer dan een maand op een toegezonden offerte ingaat, is Anima gerechtigd van het betreffende aanbod af te zien, de diensten of producten in offerte omschreven niet meer te leveren of de prijsstelling voor gelijke diensten of producten aan te passen.

 

Annulering

Een opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Anima met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Anima ontstane schade vergoedt.

 

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs die Anima voor de te verrichten prestaties heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien buiten toepassing van het hierboven gestelde geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de prijs krachtens deze voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens de laatstelijk door Anima gehanteerde prijs en voorts, indien geen toepasselijk tarief eerder is gehanteerd, op een volgens de markt als redelijk beschouwd bedrag.

 

Prijswijzigingen

Anima is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer:

  • tekst op niet-digitale informatiedragers wordt aangeleverd.
  • aan te verwerken beeldelementen door opdrachtgever aangeleverd extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, anders dan Anima redelijkerwijs mocht verwachten bij het aangaan van de overeenkomst.

 

Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag van geleverde diensten en producten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Anima is vereist. Anima is gerechtigd bij een overeengekomen levering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden, op eerste verzoek van Anima zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Anima te betalen bedragen. De zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Anima daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Anima tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald als hierboven is bedoeld, is wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de verzuimdatum over dit bedrag wettelijke rente verschuldigd. Bij niet tijdige betaling als hierboven is bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buiten-gerechtelijke kosten van tenminste 15% van de hoofdsom exclusief BTW.

 

Eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door Anima geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen van door Anima uitgeschreven facturen m.b.t. het geleverde, inclusief eventueel verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten, heeft voldaan, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden. Anima behoudt zich het recht toe geleverde zaken te vorderen ter zake enige tekortkoming van de opdrachtgever m.b.t. naleving van de betreffende overeenkomst wordt geconstateerd (zie art. 3:92 B.W.)

 

Onderzoek bij aflevering

De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Anima de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Anima er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. Anima is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als hierboven is bedoeld tijdig te doen. Indien de hierboven vermelde termijn van veertien dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Anima voor de opdrachtgever redelijkerwijs wel mogelijk is. De prestatie van Anima geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever Anima van de ondeugdelijke prestatie volgens de bepalingen hierboven in kennis heeft gesteld.

 

Eigendom halffabricaten etc.

Alle door Anima vervaardigde en of gebruikte zaken niet zijnde het eindproduct blijven het eigendom van Anima. Anima is niet gehouden bovengenoemde zaken aan de opdrachtgever af te geven, tenzij bedoelde zaken met specificatie in overeenkomst nadrukkelijk staan vermeld als mee te leveren met eindproduct. In dat geval mag de opdrachtgever deze meegeleverde zaken beschouwen als zijn eigendom.

 

Zet-, druk- of andere proeven

De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek door Anima ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Anima terug te zenden. Indien een eindproduct met betrekking tot de tekst, de vorm van beeldelementen, de afmeting van beeldelementen en de kleurscheiding van teksten en beeldelementen overeenkomt met de voor vervaardiging van het eindproduct aan opdrachtgever voorgelegde, gecorrigeerde en goedgekeurde bijbehorende proef, en het soort beelddrager overeenkomt met hetgeen in de overeenkomst is afgesproken, is Anima ten allen tijde bevoegd de volledige kosten van de overeenkomst, vooraf opgesteld met betrekking op dat eindproduct, in rekening te brengen. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Anima de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden goed heeft uitgevoerd. Anima is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Bij gebruik van kleuren in een eindproduct anders dan zwart en wit, is Anima alleen aansprakelijk voor de juistheid van de overeengekomen of de op de proeven vermelde PMS-kleuren bij de vervaardiging van het eindproduct. Kleine afwijkingen in tint, veroorzaakt door gebruikte papiersoorten of druktechnieken zijn voor risico van de opdrachtgever. Voor full-colour afbeeldingen draagt Anima geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de kleuren in het eindproduct van die afbeelding, al of niet verwerkt in samenstelling met andere beeld- of tekstelementen, tenzij de opdrachtgever voor vervaardiging van het eindproduct instemt met het maken van een kleurenproef volgens een door Anima geadviseerde procedure, waarvan de kosten, al dan niet vermeld in de overeenkomst, voor rekening komen van de opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Anima uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag, waarbij als maatstaf voor exonoratie het factuurbedrag zal gelden. Anima is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Anima is derhalve niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever. Indien Anima ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Anima alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Anima dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter. De overeenkomsten tussen Anima en de opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

 

Privacy policy

Anima hecht er waarde aan zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet AVG. Zie hiervoor onze Privacy policy.

Dirk Lutters | Anima communicatie & vormgeving

Kunnen wij u terugbellen?

Laat uw nummer hier achter, en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.
Het verplicht tot niets.

Dirk Lutters

Dank. Wij bellen u zo snel mogelijk.

Pin It on Pinterest

Share This